Table of Contents Table of Contents
Previous Page  85 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 85 / 92 Next Page
Page Background

85

C

ụ thể, các sở, ban, ngành, UBND

các quận, huyện, thị xã, đơn vị

trên địa bàn thành phố thường

xuyên rà soát, kiện toàn cơ quan

chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm

kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) các cấp,

các ngành, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả,

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ PCTT trong

tình hình mới; ban hành quy chế làm

việc, phân công nhiệm vụ cụ thể của các

thành viên.

Rà soát cập nhật, điều chỉnh, bổ

sung hoàn thiện kế hoạch, phương án

PCTT cụ thể, chi tiết, sát thực tế; bố trí

đủ nguồn lực để chủ động thực hiện tốt

kế hoạch PCTT đã phê duyệt; chuẩn bị

lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí

theo phương châm “4 tại chỗ”; thường

xuyên theo dõi diễn biến thiên tai để tập

trung chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện bảo

đảm sẵn sàng triển khai hiệu quả

phương án khi có thiên tai xảy ra, trong

đó, đặc biệt quan tâm đến kế hoạch,

phương án ứng phó với mưa lớn, lốc

xoáy, bão mạnh, siêu bão gây ngập úng

và đổ cây xanh...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ

biến, triển khai thực hiện pháp luật về

PCTT; vận động nhân dân chủ động,

sẵn sàng phòng, chống ngay tại hộ gia

đình và tích cực tham gia phòng, chống

giảm nhẹ thiên tai của địa phương...

UBND Thành phố yêu cầu Văn phòng

Ban Chỉ huy PCTT & TKCN thành phố

từng bước đầu tư nâng cao năng lực

PCTT, thiết bị hỗ trợ để kết nối trực

tuyến với cơ quan PCTT Trung ương và

các địa phương, đơn vị trên địa bàn

thành phố; trở thành trung tâm lưu trữ

dữ liệu phục vụ công tác PCTT & TKCN

của thành phố.

Tham mưu ban hành cơ chế, chính

sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn

thực hiện quy định của Trung ương,

thành phố về lĩnh vực PCTT & TKCN

trên địa bàn thành phố. Rà soát, sửa đổi,

bổ sung hoàn thiện và tăng cường công

tác quản lý, sử dụng Quỹ PCTT thành

phố theo quy định. Tham mưu Ban Chỉ

huy PCTT & TKCN thành phố ứng dụng

công nghệ viễn thám, tin học, tự động

hóa, trực tuyến trong quan trắc, giám

sát, quản lý, khai thác, dự báo, truyền cơ

sở dữ liệu và vận hành ứng phó theo

thời gian thực; ứng dụng vật liệu mới,

giải pháp mới trong PCTT. Tiếp tục triển

khai hiệu quả Đề án nâng cao nhận thức

cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa

vào cộng đồng. Tăng cường tổ chức

đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ

năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác

PCTT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được

giao. Tham mưu xây dựng kế hoạch

PCTT giai đoạn 2021 - 2025.

Các sở, ban, ngành, các thành viên

Ban Chỉ huy PCTT & TKCN thành phố

theo chức năng của đơn vị, nhiệm vụ

được giao phân công chủ động phối hợp

với UBND các quận, huyện, thị xã tăng

cường công tác quản lí nhà nước về

PCTT; rà soát, bổ sung phương án

PCTT và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị sát

thực tế, phòng ngừa chủ động, ứng phó

kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu

quả, bảo đảm tính khả thi trong tổ chức

thực hiện.

KHÁNH HÒA - VĂN QUÂN

THÔNG TIN

UBND TP. HÀ NỘI VỪA YÊU CẦU CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, UBND CÁC

QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THỰC HIỆN KẾT LUẬN

CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG

TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2018.

HÀ NỘI CHỦ ĐỘNG

PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI